Opgaver – kommissorium

HEMA-komité – Kommissorium pr. november 2018:

 Hjemmel: Komitéen er nedsat af DFF’s Bestyrelse, jf. DFF’s vedtægter.

Sammensætning: Hver HEMA-fægteklub under DFF har ret til et sæde i komitéen. Ud fra dette princip er komitéen selvsupplerende og udpeger selv en formand.

Bestyrelsen udpeger desuden en kontaktperson, som har sæde i komitéen.

DFF’s Udviklingskonsulent deltager i fornødent omfang i komitéens arbejde.

Ansvarsområde: Varetagelse af Dansk Fægte-Forbunds nationale arbejde for HEMA-fægtning. Repræsentation af HEMA-fægtning i DFF.

 Arbejdsopgaver: HEMA-komitéen skal:

1. Bidrage til implementering af Bestyrelsens strategi og mål for HEMA-fægtning, som er defineret i DFF’s og DIF’s Strategiaftale 2018-21 Spor 1 Indsats 3.

Det indebærer, at komitéen bistået af DFF’s Udviklingskonsulent står for: 

 • Nationale konkurrencer – udvikle, tilrettelægge og koordinere afholdelse gennem klubberne.
 • HEMA-fægtereglement – videreudvikle, implementere og offentliggøre ændringer.
 • Ranglister – etablere og ajourføre HEMA-ranglister i Ophardt.
 • Dommeruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde.
 • Træneruddannelse – udvikle, tilrettelægge og afholde.
 • Klubstarter – bistår udviklingskonsulenten med idrætslig knowhow og kendskab til miljøet.
 • Fælles ERFA-seminarer om rekruttering og fastholdelse. Formidler og deltager på.
 • Fra 2020-2021 arbejder komitéen mere selvstændigt med ovenstående opgaver.

2. Andet:

 • Repræsentere HEMA-klubberne i DFF og efter Bestyrelsens accept i forhold til udenlandske HEMA-organisationer.
 • Årligt aflægge beretning på Repræsentantskabsmødet.
 • Komitéen kan med skyldig hensyntagen til løsningen af ovenstående opgaver selvstændigt påtage sig andre nationale opgaver af relevans for HEMA-fægtning under DFF.

Komitéen har pligt til at holde Bestyrelsen underrettet om alle sager af ekstraordinær karakter og at besvare alle spørgsmål, som måtte stilles af Bestyrelsen vedrørende dens virksomhed.

Budgetansvar: Fra 2019: Konto 511302. Beløb 2019-budget: 6.000,-.

Løbetid og fornyelse: Forventet løbetid efteråret 2018 – december 2021. Fornys eller opdateres på Bestyrelsens foranledning.

Indstillet af HEMA-arbejdsgruppe d. 07.10.18.

Vedtaget af DFF’s Bestyrelse november 2018.